Denso burun umumy demirýol injektory 095000-5550 33800-45700 0950005550

 • Bölekleriň belgisi:095000-5550
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Denso umumy demir ýol injektory 095000-5550
  Marka: Dokuz / denso
  Bölekleriň belgisi: 095000-5550
  Agramy: 0.8
  Programma: HYUNDAI HD78W

  Önümçilik açar nokady

  1. iş paneli özümiziň zawodymyz tarapyndan öndürilýär
  2. Her bölekde şahsyýetnama bar, her bir gaýtadan işlemekde takyk işçi dolandyryşy bar. Şonuň üçin islendik mesele takyk işçini üpjün edip biler.
  3. Synag skameýkasy, köne neşiriň ortaça maglumatlary däl-de, her pürküji maglumatlary synagdan geçirýär.Harytlaryň her bir maglumatynyň ajaýypdygyna göz ýetiriň.
  4. Gowşurmazdan ozal 100% synag derejesi
  5. 5. satuw hyzmatyndan soň hünär we çalt hereket.

  Müşderiniň pikirleri näme?

  "Möhüm baha."

  "Hyzmatdan öň we soň hünärli boluň we has gowy hil. Tehniki gurnama meseläm bar bolsa, marka Nine maňa ýakyn wagtda we professional jogap berer."

  “Synag edenimde, 2 sany kiçi zawod injektorlaryny satyn alýaryn, adaty 3 aý çalyşmaly. Üstesine-de, bölekleri çalyşanymda, işçi pul tölemeli, ýagny maşynym ýarym ýyl işleýär, 1 maşyn 2 toplum injektor satyn almaly kiçi zawoddan ýa-da reman dükanyndan. utöne men “Nine” markasyny satyn alýaryn, hiç hili kynçylyksyz 6 aý ulanyp bilerin. Eger köşeşsek we hasapçy bolsak, deňeşdirme netijesini aňsatlyk bilen alyp bileris."

  "2 toplum kiçi zawod bölekleri + işçiniň bahasy> 1 marka dokuz bölek bahasy. Mundan başga-da kiçi zawodyň böleklerini alsam, ahyrsoňy müşderilere hil taýdan pes täsir etdim ..."

  Näme üçin bizi saýlamaly?

  Siziň üpjün edijiňiziň 50 ýyldan gowrak tejribesi bar

  Üpjün edijiňiz ISO / TS16949 geçýär

  satuw hyzmatyndan öň we soň hünärmen bolup bilersiňiz

  üpjün edijiňiziň dizel bölekleri biznesinde gowy karzy bar

  amatly bahany alyp bilersiňiz

  sargyt önümleriňize kepillik alyp bilersiňiz


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň