Habarlar

 • Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass bazary synagy

  Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass bazary synagy

  Dokuz marka Hytaýyň gelip çykyşy Täze 095000-0562 Pass Market Testing, soňra bolsa köpçülikleýin öndüriň. Hoş geldiňiz müşderiler sargyt edýärler.Beýleki enjektor bölekleriniň belgileri: 095000-9800 8-98219181-0 095000-8970 8-98151856-3 095000-8933 8-98160061-3 095000-8903 8-98151837-3 095000-5471 8-97329703 -...
  Koprak oka
 • Jiujiujiayi Bir gowşuryş

  Jiujiujiayi Bir gowşuryş

  Dizel ýangyç ulgamynyň böleklerini öndürmek we satmak boýunça kärhanamyz.önümler: dizel injektorlary, dizel nasoslary, dizel injektor burunlary, injektor klapan toplumy, solenoid, herekete getiriji, ölçeg klapany, skv, plunjerler, DVD, baş rotor we ş.m. Hil: Hytaýyň gelip çykyşy Toppest gurçuk injektorlary reman derejesidir.Qu ...
  Koprak oka
 • Bank of China kompaniýamyza baryp görüň

  Bank of China kompaniýamyza baryp görüň

  4-nji mart, 2022-nji ýylda Hytaý banky iki menejer biziň kompaniýamyza baryp görýär. Bu bank Hytaýda 1-nji ýerde durýar.Kompaniýamyzyň tehniki innowasiýa kärhanasydygyny aýtdylar. Jiujiujiayi geljekdäki ösüşine uly umyt baglaň.Hytaý bankynyň dolandyryjylary we gowy ünsi üçin sag boluň.Edýän zatlarymyzy we kimlerimizi gowy görýäris ...
  Koprak oka
 • 2022 Hytaýyň Täze ýyl tamamlanmagy, Müşderileriň soragyna hoş geldiňiz

  2022 Hytaýyň Täze ýyl tamamlanmagy, Müşderileriň soragyna hoş geldiňiz

  2022 Hytaýyň Täze ýyl tamamlanmagy, Dizel nasosy, dizel injektory we olaryň bölekleri üçin müşderileriň gözlegini hoş geldiňiz.burun, klapan toplumy, solenoid, herekete getiriji we ş.m.
  Koprak oka
 • Truckük awtoulag motoryny nädip saklamaly

  Truckük awtoulaglaryna hyzmat etmekde iň möhüm zatlaryň biri motoryň hyzmatydyr.Ynsan ýüregi ýaly möhüm, dizel hereketlendirijisi ýük çeşmesidir, güýç çeşmesi.Truckük awtoulagynyň ýüregini nädip saklamaly?Gowy hyzmat etmek motoryň hyzmat möhletini uzaldyp, şowsuzlygy azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Motor nähili arassa?

  Dwigateli arassalamak Iň köp ýaýran we iň ýönekeý dwigateli arassalamak, hereketlendirijiniň silindrindäki arassalamakdyr.Täze awtoulaglar üçin arassalamagyň bu görnüşi, adatça, 40,000 bilen 60,000 kilometre çenli bir gezek edilmegi maslahat berilýär, soň bolsa takmynan 30,000 kilometrden soň arassalamagy saýlap bilersiňiz.C ...
  Koprak oka
 • Dizel injektor burnuny nädip arassalamaly?

  Dizel injektor burnuny nädip arassalamaly?

  Aýrylmazdan arassalamak.Bu usul, silindrdäki uglerod ýataklaryny arassalamak üçin ýangyjyň ýakylmagyny arassalaýjy serişde bilen çalşyp, hereketlendirijiniň asyl ulgamynyň we aýlanyş ulgamynyň basyşyny ulanýar, soň bolsa çykaryş ulgamyny ulanýar.Bu usul si bolsa-da ...
  Koprak oka
 • flameout solenoid nähili işleýär

  flameout solenoid nähili işleýär

  Dizel dwigateli öçürilende, solenoid klapanda generator bilen birmeňzeş rulon bar.Kuwwat ýakylanda, togtatmak wyklýuçatelini ýangyja çekmek üçin magnit güýji emele gelýär.Kuwwat öçürilende magnit güýji ýok.Bu ýagly.Üçünji ...
  Koprak oka
 • Dokuz dizel / jiujiujiayi dynç alyş habarnamasy

  1-nji oktýabrdan 7-nji oktýabr aralygynda Milli gün baýramçylygy.
  Koprak oka
 • Solenoid iş prinsipi näme?

  Solenoid iş prinsipi näme?

  Fuelangyç injektorynyň iş prinsipi 1. Injektor solenoid klapany işledilmedik ýagdaýynda, kiçijik çeşme şarjagazyň aşagyndaky top klapanyny relýef klapanyna basýar Nebit çukurynda, nebit drena hole deşigi ýapylýar we umumy demirýol ýokary basyşy emele gelýär klapan dolandyryş kamerasynda.Şuňa meňzeş ...
  Koprak oka
 • näme üçin delfi burunlary şok motory?

  näme üçin delfi burunlary şok motory?

  dört silindrli injektorlaryň akym tizligini barlaň.meňzeş görnüşde sazlaň.
  Koprak oka
 • CRIN umumy demirýol injektoryny nädip bejermeli?

  CRIN umumy demirýol injektoryny nädip bejermeli?

  CRIN 1 / Häzirki wagtda bazardaky umumy demirýol birinji nesli umumy demirýol injektory: Cummins 0445120007 0445120121 0445120122 0445120123.Komatsu ekskawatory Mitsubishi 6M70 hereketlendirijisi: 0445120006. Iveco;0 445 120 002, Dongfeng Renault;0445120084 0445120085 we ş.m. Klapan çalyşmazdan ozal ...
  Koprak oka
123Indiki>>> Sahypa 1/3