Senagat habarlary

 • Truckük awtoulag motoryny nädip saklamaly

  Truckük awtoulaglaryna hyzmat etmekde iň möhüm zatlaryň biri motoryň hyzmatydyr.Ynsan ýüregi ýaly möhüm, dizel hereketlendirijisi ýük çeşmesidir, güýç çeşmesi.Truckük awtoulagynyň ýüregini nädip saklamaly?Gowy hyzmat etmek motoryň hyzmat möhletini uzaldyp, şowsuzlygy azaldyp biler ...
  Koprak oka
 • Motor nähili arassa?

  Dwigateli arassalamak Iň köp ýaýran we iň ýönekeý dwigateli arassalamak, hereketlendirijiniň silindrindäki arassalamakdyr.Täze awtoulaglar üçin arassalamagyň bu görnüşi, adatça, 40,000 bilen 60,000 kilometre çenli bir gezek edilmegi maslahat berilýär, soň bolsa takmynan 30,000 kilometrden soň arassalamagy saýlap bilersiňiz.C ...
  Koprak oka
 • Dizel injektor burnuny nädip arassalamaly?

  Dizel injektor burnuny nädip arassalamaly?

  Aýrylmazdan arassalamak.Bu usul, silindrdäki uglerod ýataklaryny arassalamak üçin ýangyjyň ýakylmagyny arassalaýjy serişde bilen çalşyp, hereketlendirijiniň asyl ulgamynyň we aýlanyş ulgamynyň basyşyny ulanýar, soň bolsa çykaryş ulgamyny ulanýar.Bu usul si bolsa-da ...
  Koprak oka
 • flameout solenoid nähili işleýär

  flameout solenoid nähili işleýär

  Dizel dwigateli öçürilende, solenoid klapanda generator bilen birmeňzeş rulon bar.Kuwwat ýakylanda, togtatmak wyklýuçatelini ýangyja çekmek üçin magnit güýji emele gelýär.Kuwwat öçürilende magnit güýji ýok.Bu ýagly.Üçünji ...
  Koprak oka
 • Solenoid iş prinsipi näme?

  Solenoid iş prinsipi näme?

  Fuelangyç injektorynyň iş prinsipi 1. Injektor solenoid klapany işledilmedik ýagdaýynda, kiçijik çeşme şarjagazyň aşagyndaky top klapanyny relýef klapanyna basýar Nebit çukurynda, nebit drena hole deşigi ýapylýar we umumy demirýol ýokary basyşy emele gelýär klapan dolandyryş kamerasynda.Şuňa meňzeş ...
  Koprak oka
 • näme üçin delfi burunlary şok motory?

  näme üçin delfi burunlary şok motory?

  dört silindrli injektorlaryň akym tizligini barlaň.meňzeş görnüşde sazlaň.
  Koprak oka
 • CRIN umumy demirýol injektoryny nädip bejermeli?

  CRIN umumy demirýol injektoryny nädip bejermeli?

  CRIN 1 / Häzirki wagtda bazardaky umumy demirýol birinji nesli umumy demirýol injektory: Cummins 0445120007 0445120121 0445120122 0445120123.Komatsu ekskawatory Mitsubishi 6M70 hereketlendirijisi: 0445120006. Iveco;0 445 120 002, Dongfeng Renault;0445120084 0445120085 we ş.m. Klapan çalyşmazdan ozal ...
  Koprak oka
 • Näme üçin dizel hereketlendirijisinde gara tüsse bar we ony nädip çözmeli?

  Näme üçin dizel hereketlendirijisinde gara tüsse bar we ony nädip çözmeli?

  Dizel dwigateli gara tüssäniň birnäçe sebäbi bar. Adatça ýüze çykarylan problemalara görä aşakdaky sebäpler bar: 1. ýangyç sepmek ulgamy meselesi 2. Ot ýakmak ulgamy meselesi 3. Ulgam meselesi 4.Göçürmek ulgamy meselesi 5.Başga dizel hili, böleklere gabat gelýän mesele Nädip c ...
  Koprak oka
 • Dizel injektorlary barada soraglar

  Dizel sanjymlaryny täzeläp bolarmy?dizel injektorlarynyň brocken.if dizel burun, solenoid, dolandyryş klapan işlemeýän ýerinde goýulýar.abatlap we bejerip biler. Esasy beden döwülen bolsa, döwülen böleklerini has köp ýa-da şuňa meňzeş çykdajy täze dizel injektory bilen çalşar. Injektorlar edip bilerler ...
  Koprak oka
 • dizel umumy demir ýol ulgamy üç nesil

  dizel umumy demir ýol ulgamy üç nesil

  Dizel umumy demir ýoly 3 nesli ösdürdi. Güýçli tehniki potensialy bar.Birinji nesil ýokary basyşly umumy demirýol nasosy iň ýokary basyşy saklaýar, energiýanyň sarp edilmegine we ýokary ýangyç temperaturasyna sebäp bolýar.ikinji nesil çykyş basyşyny hereketlendirijiniň talaplaryna görä sazlap biler, üstesine-de ...
  Koprak oka