“Volvo” elektron bölüminiň injektory 20847327 BEBE4D03201

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Marka: Dokuz / OEM
Bölekleriň belgisi: 20847327
Delphi belgisi: BEBE4D03201
Agramy: 1,5kgs
Önümçilik açar nokady

1. iş zolagy özümiziň zawodymyz tarapyndan öndürilýär
2. Her bölekde şahsyýetnama bar, her gaýtadan işlemekde takyk işçi dolandyryşy bar. Şonuň üçin islendik mesele takyk işçini üpjün edip biler.
3. Synag skameykasy, köne neşiriň ortaça maglumatlary däl-de, her pürküji maglumatlary synagdan geçirýär.Harytlaryň her bir maglumatynyň ajaýypdygyna göz ýetiriň.
4. Getirilmezden ozal 100% synag derejesi
5. 5. satuw hyzmatyndan soň hünär we çalt hereket.

Dokuz Dizel VS Beýlekiler

 

Dokuz marka

Beýlekiler

Taryh

50 ýyl

Maksimum 20 ýyl

Önümçilik maşyny

Uly maşgala markasynyň iň täze neşiri

Öý bazary Marka önümçilik enjamy

Hil

Iň ýokary synp

A ýa-da adaty

Şahadatnama

TS16949 we CE

N / A ýa-da ISO9000

Satuwdan öň we soň Hyzmat

Professional we çalt

95% Satuwdan ozal hem gowy, saleöne satuwdan soň hyzmat kämil däl

Bölekleriň çydamlylygy

6 aý

3-4 aý

Bahasy

Bir ýylda aýda arzan bahalar

Bir ýylda aýda has ýokary çykdajy

Müşderiniň pikirleri näme?
"Möhüm baha."
"Hyzmatdan öň we soň hünärli boluň we has gowy hil. Tehniki gurnama meseläm bar bolsa, marka Nine maňa ýakyn wagtda we professional jogap berer."
“Synag edenimde, 2 sany kiçi zawod injektorlaryny satyn alýaryn, adaty 3 aý çalyşmaly. Üstesine-de, bölekleri çalyşanymda, işçi pul tölemeli, ýagny maşynym ýarym ýyl işleýär, 1 maşyn 2 toplum injektor satyn almaly kiçi zawoddan ýa-da reman dükanyndan. utöne men “Nine” markasyny satyn alýaryn, hiç hili kynçylyksyz 6 aý ulanyp bilerin. Eger köşeşsek we hasapçy bolsak, deňeşdirme netijesini aňsatlyk bilen alyp bileris."
"2 toplum kiçi zawodyň bölekleri + işçiniň bahasy> 1 toplum marka dokuz bölek bahasy. Mundan başga-da kiçi zawodyň böleklerini alsam, ahyrsoňy müşderilere hil taýdan pes täsir etdim ..."

Näme üçin bizi saýlamaly?
Siziň üpjün edijiňiziň 50 ýyldan gowrak tejribesi bar
Üpjün edijiňiz ISO / TS16949 geçýär
satuw hyzmatyndan öň we soň hünärmen bolup bilersiňiz
üpjün edijiňiziň dizel bölekleri biznesinde gowy karzy bar
amatly bahany alyp bilersiňiz
sargyt önümleriňize kepillik alyp bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň