Bank of China kompaniýamyza baryp görüň

4-nji mart, 2022-nji ýylda Hytaý banky iki menejer biziň kompaniýamyza baryp görýär. Bu bank Hytaýda 1-nji ýerde durýar.

Kompaniýamyzyň tehniki innowasiýa kärhanasydygyny aýtdylarjiujiujiayigeljekdäki ösüş.

Hytaý bankynyň dolandyryjylary we gowy ünsi üçin sag boluň.

Edýän zatlarymyzy we kim üçin edýändigimizi gowy görýäris.Müşderiler 'zerurbiziň üns merkezimizdir.

 


Iş wagty: Mart-09-2022