Bosch umumy demirýol injektor 0445120394 0 445 120 394

Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

umumy demirýol injektory 0445120394 0 445 120 394
Marka: Dokuz / Bosch
Bölekleriň belgisi: 0445120394
Burun belgisi: DLLA149P2166
Dolandyryş klapan belgisi: F 00R J02 035
Agramy: 0.8 kg
Programma: FAWDE

Müşderiniň pikirleri näme?
"Möhüm baha."
"Hyzmatdan öň we soň hünärli boluň we has gowy hil. Tehniki gurnama meseläm bar bolsa, marka Nine maňa ýakyn wagtda we professional jogap berer."
“Synag edenimde, 2 sany kiçi zawod injektorlaryny satyn alýaryn, adaty 3 aý çalyşmaly. Üstesine-de, bölekleri çalyşanymda, işçi pul tölemeli, ýagny maşynym ýarym ýyl işleýär, 1 maşyn 2 toplum injektor satyn almaly kiçi zawoddan ýa-da reman dükanyndan. utöne men “Nine” markasyny satyn alýaryn, hiç hili kynçylyksyz 6 aý ulanyp bilerin. Eger köşeşsek we hasapçy bolsak, deňeşdirme netijesini aňsatlyk bilen alyp bileris.“
"2 toplum kiçi zawodyň bölekleri + işçiniň bahasy> 1 toplum marka dokuz bölek bahasy. Mundan başga-da kiçi zawodyň böleklerini alsam, ahyrsoňy müşderilere hil taýdan pes täsir etdim ..."

Eltip bermek
1. DHL, Fedex, TNT, UPS, EMS we ş.m. ýaly gyssagly ýük daşamak arkaly 1 kg-dan 45kg
2. Howa arkaly 45 kg-dan 500kg.
3. 500 kg köp, umman, gury ýer

Näme üçin bizi saýlamaly?
Siziň üpjün edijiňiziň 50 ýyldan gowrak tejribesi bar
Üpjün edijiňiz ISO / TS16949 geçýär
satuw hyzmatyndan öň we soň hünärmen bolup bilersiňiz
üpjün edijiňiziň dizel bölekleri biznesinde gowy karzy bar
amatly bahany alyp bilersiňiz
sargyt önümleriňize kepillik alyp bilersiňiz


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň